1-در دهانه های بلند ضخامت سقفهای وافل به صورت تصاعدی افزایش یافته که در ارتفاع تمام شده طبقات تاثیر گزار بوده و عملا در زمین های با عرض بیش از 12 متر  قابلیت اجرایی ندارند در صورتی که در سقفهای پیش تنیده به علت ضخامت کمتر سقف این مشکل مرتفع گردیده است

2- هزینه قالب بندی سقفهای وافل که شامل هزینه خرید قالبها و دستمزد اجرا میباشد بیشتر از قالب بندی سقف های پیش تنیده است

3- قالب بندی سقفهای پیش تنیده شامل بستن کف است که در اکثر مواقع بدون تیر و آویز اجرا میگردد

4- عدم نیاز به سقف کاذب در تکنولوژی پیش تنیده نسبت به وافل که این سقف کاذب ها باعث افزایش چشمگیر هزینه ها میگردد

5- کمتر شدن هزینه تمام شده اسکلت سازه با آنالیز قیمتی مناسب

ارسال یک پیام