1-اجرای طول دهانه بسیار بیشتر از یوبوت و کوبیاکس

2- افزایش تعداد پارکینگ ها به دلیل حذف ستونهای میانی

3- ضخامت کمتر سقف های پیش تنیده تا حدود 1/2 سقف های یوبوت و کوبیاکس

4- عدم نیاز به قالبهای ماندگار در سقف و در نتیجه حفظ محیط زیست

5-مقاومت و ایمنی بسیار بیشتر در برابر زلزله

6-اجرای کنسول تا 5.5 متر بدون ستون که این سیستم را بسیار مناسب جهت مجتمع های تجاری و اداری کرده است

ارسال یک پیام